Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:
REDD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy – KRS pod numerem 0000430317, o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 1 915 000,00
posługującą się numerem NIP 8971784037.
Tel. +48 32 213 5000
e-mail: rodo@redd.pl
www.redd.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań
przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami - podane dane będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych,
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy REDD Sp. z o.o., a w szczególności:
dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta,
prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.
3. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym
i obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) nazwę firmy,
c) dane teleadresowe i adresy e-mail,
d) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy REDD Sp. z o.o.,
b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy REDD Sp. z o.o.,
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
d) wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
6. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.
Licencję na ten produkt posiada: ZETA PRO OFFICE S.A.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności